Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Корпоративне фінансове управління

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: дати студентам належні теоретичні знання та практичні навички корпоративного управління, тобто управління акціонерними товариствами, вивчення моделей і особливостей застосування основних принципів корпоративного управління у практиці управління акціонерними товариствами, у тому числі працюючими у сфері зовнішньоекономічної діяльності

  

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Здатність планувати та управляти часом при проведенні досліджень.
  • Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
  • Демонструвати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

© 2006-2019 Інформація про сайт