Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Державний фінансовий контроль


Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS:3,5 кредити

Форма підсумкового контролю:залік .

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо організації, механізмів та технологій здійснення державного  фінансового  контролю на основі створення органів фінансового контролю, визначення функцій державної контрольно-ревізійної служб та, стандартів державного фінансового контролю, планування та організації здійснення контрольно-ревізійного процесу, здійснення державним аудитом перевірки ефективності діяльності підприємств, організацій, закладів, контролю за здійсненням операцій у бюджетних установах, контролю за використанням коштів місцевих бюджетів

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію щодо здійснення державного фінансового контролю розраховувати економічні та фінансові показники, обґрунтовувати фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних засобв.
  • Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації фінансової, статистичної та пов’язаної з нею інформації.
  • Обирати та застосовувати економіко-математичні та статистичні методи для аналізу, прогнозування та оптимізації явищ і процесів у суб`єктів фінансової системи  при проведенні державного фінансового контролю.
  • .Показати належний рівень знань у сфері здійснення державного фінансового контролю, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем.

© 2006-2019 Інформація про сайт