Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Фундаментальний аналіз економіки

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Спеціалізація: Державний фінансовий менеджмент

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: диференційний залік

Мова викладання: українська.


Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо організації, механізмів та технології здійснення фундаментального аналізу  економіки: аналітичного оцінювання макроекономічних показників, виявлення чинників і тенденцій розвитку економіки, їх моделювання й визначення основних напрямків стабілізації.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування економічної і фінансової термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері фундаментального аналізу економіки, розуміння принципів й особливостей функціонування різних економічних систем.
  • Здійснювати інтерпретацію та оцінку основних макроекономічних індикаторів розвитку країни, що публікуються національними статистичними органами, для визначення дійсної, справедливої ціни валюти.
  • Оцінювати дію міжнародних економічних, фінансових і політичних чинників, їх взаємозв'язок і вплив на поведінку валютних курсів.
  • Використовувати експертні оцінки показників економічного розвитку країн та зіставляти їх з опублікованими фактичними даними.
  • Моделювати тенденції розвитку світової економіки, основних напрямків її стабілізації.
  • Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фундаментального аналізу економіки.

© 2006-2019 Інформація про сайт