Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS:  3 кредити

Форма підсумкового контролю: диференційований залік

Мова викладання: українська.

  

Мета: формування у студентів компетенцій щодо організації фінансового контролінгу, щодо концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності фінансових служб та підрозділів підприємств на досягнення оперативних і стратегічних цілей.

  

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері фінансів, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової термінології.
  • Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
  • Виявляти проблеми у сфері фінансів і обирати методи для їх розв’язання.
  • Визначати наукові завдання у сфері фінансів і обирати методи для їх розв’язання.
  • Обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансів та оцінювати їх ефективність.

© 2006-2019 Інформація про сайт