Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Фінансовий менеджмент фінансово-кредитних установ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: диф. залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо управління грошовими потоками, активами і пасивами, прибутковістю та ризиками фінансово-кредитних установ з використанням комплексу здобутих знань економічних явищ та процесів у сфері фінансової діяльності; формування навичок адаптації і використання отриманих знань на прикладі реальних фінансово-кредитних установ.

 

Компетенції, які формуються:

  • Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.
  • Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
  • Демонструвати управлінські   навички   у   сфері   фінансів,   банківської справи   та страхування.
  • Обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність.
  • Застосовувати  поглиблені  знання  в  сфері  фінансового,  банківського  та  страхового менеджменту для прийняття рішень.
  • Вміти  нести  відповідальність  за  результати  професійної  діяльності  у  сфері  фінансів, банківської справи та страхування.

© 2006-2019 Інформація про сайт