Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 10 кредитів

Форма підсумкового контролю: іспит, курсова робота.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо здобуття знань і умінь у сфері управління фінансами суб’єктів господарювання на мікрорівні, що надасть можливість самостійно здійснювати дослідження фінансових систем, розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання, наукові і прикладні проблеми при впровадженні інновацій в професійну діяльність у динамічному середовищі.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати управлінські навички щодо управління грошовими потоками, власним та позиковим капіталом підприємства, оборотними та необоротними активами підприємства, навички гнучкого мислення, відкритості до нових знань, обґрунтувати управлінські рішення у   сфері   фінансів суб’єктів господарювання.
  • Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання щодо вибору та оцінки ефективності методів управління грошовими потоками, власним та позиковим капіталом підприємства, оборотними та необоротними активами підприємства.
  • Здійснювати  самостійне  дослідження фінансового стану підприємства та розробляти обґрунтовані управлінські рішення щодо забезпечення сталого розвитку підприємства, генерувати нові ідеї, презентувати  його  результати  з  вмінням виокремлювати особ истий внесок та оцінювати результати автономної роботи
  • Розробляти проекти у сфері управління фінансами суб’єктів господарювання, оцінювати їх ефективність, ризик на основі застосування широко спектру методів оцінки й прогнозування та управляти цими проектами.

© 2006-2019 Інформація про сайт