Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: іспит, курсова робота.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо природи міжнародних фінансів, набуття практичних навичок у вирішенні питань використання міжнародних фінансових відносин з метою отримання прибутку, інтеграції економіки України у світове економічне співтовариство.

 Компетенції, які формуються: обирати методи адаптації та напрями  використання міжнародних стандартів та нормативів в професійній діяльності.

© 2006-2019 Інформація про сайт