Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Фінансова політика

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування  у  студентів  компетенцій  щодо формування державної фінансової політики та механізму її реалізації формування ефективної фінансової політики підприємства, оцінка взаємозв’язків фінансової політики  підприємства і держави; обґрунтування доцільності заходів фінансової політики держави.

  

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Виявляти проблеми, визначати наукові завдання у сфері фінансової політики і обирати методи для їх розв’язання.
  • Вміти обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової і монетарної політики як складових фінансової політики.
  • Обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансової політики та оцінювати їх ефективність

© 2006-2019 Інформація про сайт