Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо практики застосування фінансового законодавства при організації фінансової діяльності держави, функціонуванні фінансово-правових норм і фінансово-правових відносин, застосування бюджетного права при формуванні бюджетного устрою та бюджетного процесу, організації фінансового контролю, правове регулювання податків в державі.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію щодо законодавчого регулювання взаємовідносин між державою та іншими суб`єктами фінансових правовідносин, розраховувати економічні та фінансові показники, обґрунтовувати фінансові рішення на основі використання необхідних фінансово-правових норм.

 

© 2006-2019 Інформація про сайт