Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Фундаментальний аналіз національної та світової економіки

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 4 кредити

Форма підсумкового контролю: диференційний залік

Мова викладання: українська.

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо організації, механізмів та технології здійснення фундаментального аналізу національної та світової економіки: аналітичного оцінювання макроекономічних тенденцій розвитку економіки, їх прогнозування й визначення основних напрямків стабілізації.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування економічної термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері фундаментального аналізу національної та світової економіки, розуміння принципів й особливостей функціонування різних фінансових систем
  • Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію щодо стану національної і світової економіки,  показників розвитку країн.
  • Виявляти та аналізувати ключові характеристики фінансових систем, оцінювати їх взаємозв’язки з національною та світовою економіками: стан національної економіки за національними рахунками та окремих галузей національної економіки; сучасні форми інтеграції національних економік; глобалізаційні процеси та їх вплив на розвиток світової та національної економіки.
  • Обґрунтовувати фінансові рішення щодо виявлення тенденцій розвитку національної і світової економіки, їх прогнозування й визначення основних напрямків стабілізації.
  • Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фундаментального аналізу національної та світової економіки.

© 2006-2019 Інформація про сайт