Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Математичне моделювання систем

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: навчальної дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань з основ моделювання систем як методологічної основи аналізу та моделювання складних економічних систем для розв’язування інформаційних проблем в них та розвиток навиків використання практичних методологiй складних систем з динамічною структурою.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
  • Розробляти завдання для проектування інформаційних систем в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
  • Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

 

© 2006-2019 Інформація про сайт