Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Податковий менеджмент

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 6 кредитів

Форма підсумкового контролю: іспит.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій стосовно обґрунтування управлінських рішень щодо податків та оподаткування з різним ступенем невизначеності та ризику що надасть можливість самостійно здійснювати дослідження як податкової системи України, так і національних податкових систем світу щодо адміністрування податків, розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання, наукові і прикладні проблеми при впровадженні інновацій в професійну діяльність у динамічному середовищі.

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування податкової термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері податкового менеджменту, розуміння принципів й особливостей функціонування податкової системи та адміністрування податкових зобов’язань до бюджетів усіх рівнів.
  • Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію щодо складання податкової звітності та проведення податкових перевірок.
  • Розраховувати фінансові санкції за порушення податкового законодавства.
  • Обґрунтовувати фінансові рішення у сфері оподаткування на основі використання необхідних інструментальних засобів.

© 2006-2019 Інформація про сайт