Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: диференційний залік

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо організації, механізмів та технології проведення наукових досліджень на емпіричному та теоретичному рівнях в галузі фінансів, банківської справи та страхування для вирішення спеціалізованих завдань і прикладних проблем в професійній діяльності й у процесі навчання, які характеризуються комплексністю та певною невизначеністю умов.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування наукової термінології.
  • Показати належний рівень знань наукових методів досліження та організації науково-дослідної роботи в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття управлінських рішень.
  • Адаптувати положення та методи досліджень інших наук для розв’язання професійних та наукових задач у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
  • Здійснювати наукові дослідження й забезпечувати науковий результат щодо діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
  • Оцінювати сучасний стан фінансів у сфері бізнесу, банківських установ та страхування, приймати обґрунтовані рішення на основі традиційних та інноваційних наукових методів дослідження та інструментальних засобів. 

 

© 2006-2019 Інформація про сайт