Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

МІЖНАРОДНИЙ БанКІНГ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 5 кредитів

Форма підсумкового контролю: залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо  формування банківських систем різних країн світу з їхніми складовими елементами та особливостями функціонування, принципами і формами організації, визначення ролі банківських систем в економіці держави і процесу еволюції банківських систем, формування банківських систем економічно розвинутих країн, функціонування банківських систем в умовах європейської інтеграції і міжнародних банківських систем.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних  стандартів  та нормативів в професійній діяльності

© 2006-2019 Інформація про сайт