Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Ринок фінансових послуг

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 5 кредитів

Форма підсумкового контролю: іспит.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг, вивчення потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами, набуття вмінь порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і вад окремих видів послуг.

 

 Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
  • Розробляти завдання для проектування інформаційних систем в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
  • Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
  • Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. 

© 2006-2019 Інформація про сайт