Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

управління ризиками фінансового ринку

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: залік.

Мова викладання: українська.

 Мета викладання дисципліни: надання теоретичних і практичних знань та навичок з управління фінансовими ризиками із закономірностями і етапами їхнього розвитку, вивчення природи фінансових ризиків, оволодіння основами регулювання фінансовими ризиками та ознайомлення з сучасними фінансовими технологіями, інструментами та моделями поведінки в умовах ризику.

 

Компетенції, які формуються:

  •       Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
  • Розробляти завдання для проектування інформаційних систем в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
  • Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
  • Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

© 2006-2019 Інформація про сайт