Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: діф.залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо організації діяльності страхових фондів, технології надання різних видів державних соціальних виплат і послуг з урахуванням особливостей сучасного етапу розвитку економіки України.

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування страхової термінології.
  • Обчислювати страховий стаж, розрахун­ковий період, середню заробітну плату (грошового забезпечення, доходу) за ознакою страхового випадку та категорії застрахованої особи.
  • Розраховувати розмір єдиного внеску на загально­обов’язкове державне соціальне страхування залежно від категорії платника.
  • Визначати величину страхових виплат та страхових послуг за загально­обов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок тимчасової втрати працездатності, безробіття, від нещасних випадків на виробництві.
  • Розраховувати розмір різних видів пенсії.
  • Аналізувати та інтерпретувати інформацію про українську і зарубіжні системи соціального страхування.
  • Обґрунтувати управлінські рішення щодо вибору програм забезпечення страховим захистом громадян.

© 2006-2019 Інформація про сайт