Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СТРАХУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ І ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: диференційований залік

Мова викладання: українська/ російська

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності, володіння методикою оцінки ступеня фінансових ризиків і використання страхування як одного з методів ризик – менеджменту.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
  • Виявляти проблеми, визначати наукові завдання у сфері фінансів, банківської справи та страхування і обирати методи для їх розв’язання.
  • Обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність.
  • Розробляти завдання для проектування інформаційних систем в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

© 2006-2019 Інформація про сайт