Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Технічний аналіз з ринків

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS:4 кредити

Форма підсумкового контролю: іспит

Мова викладанняукраїнська.

 

Мета викладання дисципліни: вивчення математичних методів аналізу і прогнозування динаміки цін інструментів фондового ринку, основних принципів побудови графіків та обчислення індикаторів, що описують стан фондового ринку. Технічний аналіз може бути використаний як теоретична база для розробки ефективних стратегій на біржових ринках в короткостроковому і середньостроковому періодах.

Компетенції, які формуються:

  • Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх використання у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
  • Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації
  • Обґрунтовувати фінансові рішення щодо параметрів фондових операцій на основі використання необхідних інструментальних засобів.

 

© 2006-2019 Інформація про сайт