Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Управління державним боргом

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо  ознайомлення з основними поняттями, пов’язаними з державним боргом; оволодіння основними теоретичними підходами до формування державного боргу, визначення основних джерел фінансування державного боргу та їх впливу на економіку країни; оволодіння методами аналізу впливу державного боргу на економіку країни, та розв’язання завдань, пов’язаних з питаннями управління державним боргом; ознайомлення з реальною ситуацією в галузі управління боргом в різних країнах та особливостями країн з перехідною економікою; оволодіння навичками аналізу боргової ситуації в країні.

 

 Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Демонструвати управлінські навички у сфері формування і визначення основних джерел, фінансування державного боргу, розв`язання завдань, пов`язаниїх з питаннями управління державним боргом
  • Використовувати фундаментальні закономірності розвитку у сфері формування державного боргу у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.
  • Оцінювати сучасний стан у сфері управління державним боргом і приймати обґрунтовані рішення.

© 2006-2019 Інформація про сайт