Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

УПРАВЛІННЯ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредіти

Форма підсумкового контролю: діф.залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій стосовно обґрунтування управлінських рішень щодо організації, механізмів та технологій здійснення страховими компаніями перестрахувальних операцій.  

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування страхової термінології.
  • На матеріалах страхової компанії визначати можливість якісних змін у страховому портфелі компанії при застосуванні тих чи інших  договорів  перестрахування.
  • Розраховувати частки належних перестраховикам премій та їх долі у виплатах страхового відшкодування за пропорційними і непропорційними договорами.
  • Оцінювати перестрахувальну діяльність окремої страхової компанії за досліджуваний період  і  приймати обґрунтовані рішення щодо внесення змін.
  • Систематизувати та аналізувати інформацію щодо визначення надійності партнера-перестраховика.
  • Обґрунтувати управлінські рішення щодо вибору перестрахувальної програми страховика  та оцінювати їх ефективність.

© 2006-2019 Інформація про сайт