Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 • Венгер В.В. Фінанси: навч. посібник/ В.В. Венгер.- К.: Центр учбової літератури, 2009.– 432с.
 • Кириленко О.П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика): навч. посібник/ О.П. Кириленко. – Т.: Астон, 2002 – 284 с..
 • Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): навч. посібник/ В.М. Опарін. – 4-те вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 240 с.
 • Романенко О.Р. Фінанси: підручник/ О.Р. Романенко – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312с.
 • Фінанси: Навчальний посібник / за ред. В.І. Оспічева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008 – 366с.
 • Фінанси: навч. посіб./ В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. – 2-ге вид., стер.– К.: Знання, 2008. – 247с.
 • Фінанси: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — 2-ге вид., перероб. і доп. / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. — К.: КНЕУ, 2003. — 387с.
 • Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова – К.: Знання, 2008.–611с.
 • Податковий Кодекс України: офіц. текст прийнятий Верх. Радою України 2 грудня 2010 р.: зі змінами та допов. /Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
 • Бюджетний кодекс України: офіц. текст прийнятий Верх. Радою України 08 13 липня 2010 р.: зі змінами та допов. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572)
 • Гроші та кредит: підручник / за ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.

© 2006-2019 Інформація про сайт