Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 • Веретенникова А. Б. Оценка ресурсного потенциала предприятия в процессе формирования финансовой стратеги / А. Б. Веретенникова II Вестник НТУ "ХПИ". -2003. -№10, - Т.1.-С. 37-42. 
 • Андрейчиков А, В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 368 с. 
 • Бережная Е. В. Математические методы моделирования экономических систем : учебн. пособие / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 432 с. 
 • Завдання та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" [для студентів спеціаль¬ності "Фінанси" усіх форм навчання] / Н. М. Внукова, І. Б. Медведева, М. Ю. Погосова, А. О. Дубовик. -X.: ХНЕУ, 2010. -94 с. 
 • Новиков Д. А. Модели и методы организационного управления инновационным развитием фирмы / Д. А. Новиков, А. А. Иващенко. - М.: КомКнига, 2006. - 332 с. 
 • Пономарнко В. С. Аналіз даних у дослідженнях соціально- економічних систем / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. - X. : ІНЖЕК, 2009.-432 с. 
 • Пушкарь А. И. Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности : учебн. пособие / А. И. Пушкар, Л. В. Потрашкова. - X. : ИНЖЭК, 2006. - 280 с. 
 • Тонева К. В. Комплексний статистичний аналіз : конспект лекцій [для студентів спец. 8.050110 денної форми навчання] / К. В. Тонева. - X.: ХНЕУ, 2006. - 48 с.
 • Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе : учебн, пособие / И. С. Шелобаев. - М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2001.-367 с.
 • Айвазян С. А. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных / С. А. Айвазян. - М. : Финансы и статис¬тика, 1983. -284 с. 
 • Анисимова И. Н. О повышении достоверности оценки рыночной стоимости методом сравнительного анализа / И. Н. Анисимова, Н. П. Баринов, С. В. Грибовский // Вопросы оценки. - 2002. - № 1. - С. 2-10. 
 • Економіко-математичне моделювання : навч. посібн. / Т. С. Клебанова, О. В. Раєвнєва, C.B. Прокопович та ін. - X. : ІНЖЕК, 2010. - 328 с. 
 • Иберла К. Факторный анализ / К. Иберла. - М. : Статистика, 1980.-304 с. 
 • Куліков П. М. Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства : навч. посібн. / П. М., Куліков, Г. А. Іващенко. - X. : ІНЖЕК, 2009. - 152 с. 
 • Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : під¬ручник / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк та ін. - X. : ІНЖЕК, 2008. - 396 с. 
 • Саати Т.П. Принятие решений при зависимостях и обратных связях / Т. Л. Саати. - М. : ЛКИ, 2008. - 360 с. 
 • Саати Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Л. Са¬ати. - М. : Радио и связь, 1993. -278 с. 
 • Сухорукова О. А. Применение морфологического анализа для развития региональных исследований / О. А. Сухорукова, М. Г. Клевцова //Экономический анализ: теория и практика. -2007. - № 10. - С. 111-5. 
 • Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці : монографія : у 2-х ч.; за ред. док-pa екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова. - Суми : ДНВЗ "УАБС НБУ", 2008. - Ч. 1. - 232 с. Ресурси мережі Інтернет 
 • Особенности методологии научных исследований в финансово-страховой сфере [Електронний ресурс]. - Режим доступа : http://www.klu- bok. net/article2346. html. 
 • Сайт Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua. Сайт Науково-дослідного фінансового інституту Академії фі¬нансового управління Міністерства фінансів України. - Режим доступу : http://ndfi.minfin.gov.ua/ index, php? pageJd=211.
© 2006-2019 Інформація про сайт