Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: диференційований залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо здійснення аналізу фінансового стану страхових компаній в процесі формування фінансових ресурсів, їх розміщення, ефективного використання в сучасних ринкових умовах, для підвищення обґрунтованості рішень, що приймаються у сфері фінансового планування та управління страховою компанією. 

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування страхової та фінансової термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері страхової справи, розуміння сутності фінансів страховика, особливостей їх організації, специфіки формування капіталу страхової організації.
  • Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію щодо фінансового стану страхової компанії та її платоспроможності.
  • Обчислювати обсяги страхових резервів, прибутки від страхової діяльності.
  • Обґрунтовувати фінансові рішення щодо покращення фінансового стану страхової компанії на основі використання необхідних інструментальних засобів.

© 2006-2019 Інформація про сайт