Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СТРАХОВИЙ АНДЕРРАЙТИНГ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: діф.залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо організації, механізмів та технології здійснення страховими компаніями  страхового андерайтингу.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування страхової термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері страхової справи, розуміння принципів й особливостей організації служби андеррайтингу в страховій компанії.
  • Оцінювати і аналізувати основні кількісні параметри пропонованих на страхування ризиків.
  • Порівнювати пропоновані на страхування ризики з типовими ризиками та призначати типові або індивідуальні умови страхування, адекватні цим ризикам.
  • Аналізувати рівень страхових виплат і прогнозувати фінансовий результат страхової діяльності.
  • Обґрунтовувати фінансові рішення щодо параметрів пропонованих на страхування ризиків на основі використання необхідних інструментальних засобів.

© 2006-2019 Інформація про сайт