Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Cтрахові послуги

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 3,5 кредитів

Форма підсумкового контролю: диференційований залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо організації, механізмів та технології забезпечення страховими компаніями юридичних осіб і громадян страховими послугами. 

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування страхової термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері страхової справи, розуміння принципів й особливостей побудови економічних відносин між страховиками та страхувальниками.
  • Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію щодо надання страхових послуг з основних видів особистого, майнового страхування і страхування відповідальності.
  • Обґрунтовувати фінансові рішення щодо параметрів страхових послуг на основі використання необхідних інструментальних засобів.

© 2006-2019 Інформація про сайт