Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 • Господарський кодекс України: закон України від 16.01.2003р. №435-ІV.. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 • Цивільний Кодекс: закон України від 16.01.2003р. №435-ІV. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
 • Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91зі змінами та доповненнями, 1576-ХІІ - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
 • Закон України ”Про цінні папери та фондовий ринок” 3480-IV - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
 • Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 • Положення про порядки реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск. Затверджено Рішенням. ДКЦПФР від 15 січня 1998 р. № 8. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 • Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній. Затверджено Рішенням ДКЦПФР від 7 жовтня 1997 р. № 30/1. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 • Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Затверджено наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 квітня 1996 р. №58. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 • Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності. Затверджено наказом ДКЦПФР від 22 січня 1998 р. №19. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 • Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформація про їх емісію. Затверджена рішенням ДКЦПФР від 12.02.98 р. № 36 Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 • Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії. Затверджено Указом Президента України від 19 лютого 1994 р. №55/94. (Зі змінами від 28 березня 1995 р. №265/95; 18 листопада 1995 р. №1080.) Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 • Правила випуску та обігу фондових деривативів. Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 червня 1997 р. №13 Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 • Правила Української фондової біржі. Затверджені рішенням Біржової Ради АТ “Українська фондова біржа” від 22.04.94. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 • Бланк И.А. Управление денежными потоками. — К.: Ника-Центр, 2002.
 • Лепейко Т.І. Методологія управління інвестиційними ресурсами фінан­сового ринку. — X., 2002.
 • Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. — К.: ЦУЛ, 2002.
 • Шарп У., Александер Г., Бзйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997.
 • Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование. Теория и практика. — К.: Нора-принт, 2000.
 • Мартенс А. В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. - К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997.
 • Оскольський В.В. Ринок цінних паперів України; проблеми функціонування і розвитку. - К., 1996.
 • Страховое дело / Под ред. Л. И. Рейтмана - М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992.
 • Суторміна В. М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1993.
 • Фондовий ринок України: Навч. посібник / Керівник авт. кол. В. В. Оскольський. - К.: УФБ - «Скарбниця», 1994.
 • Ходаківська В.П. Економічна сутність фінансового ринку та методологічні підходи щодо аналізу механізму його територіальної організації. - Ірпінь: УФЕІ, - 1997.
 • Ходаківська В.П. Територіальна організація фінансового ринку в Україні. - К.: Нац. У-т ім. Т.Г. Шевченка. -1999.
 • Ходаківська В.П. Удосконалення інфраструктури фінансового ринку України у просторовому вимірі. -Ірпінь: УФЕІ,-1998.
 • Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг: Навч.посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501с. Базилевич В.Д. Страхова справа. — К.: Знання, 2002.
 • Кидузлл Дзвид С. Финансовые институты, рынки и деньги. — СПб.: Питер, 2000.
 • Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. — К.: Каравела, 2002.
 • Суторміна В.М. Фінансовий ринок./ В.М.Суторміна: — К.: КНЕУ, 2001.
 • Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. — К.: ЦУЛ, 2002.

© 2006-2019 Інформація про сайт