Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 • Економічний  аналіз:  Навч.  посібник  /  М.  А.  Болюх,  В.  З.  Бурчевський,  М.  І.  Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.
 • Соляник  Л.Г.  Економічний  аналіз:  Навч.  посібник.  /Л.Г.  Соляник;  М-во  освіти  і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2007. – 199 с.
 • Соляник  Л.Г.:  Економічний  аналіз.  Методичні  рекомендації  до  організації самостійної  роботи  студентів   заочної  форми  навчання  за  освітньо-професійною програмою  підготовки  бакалаврів  галузі  знань  0305  «Економіка  і  підприємництво»  за всіма  напрямами підготовки /  Л.Г. Соляник; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2013. – 32 с.
 • Соляник  Л.Г.:  Економічний  аналіз.  Методичні  рекомендації  до  практичних занять  студентів  відповідно  до    освітньо-професійної  програми  підготовки  бакалаврів галузі  знань  0305  «Економіка  і  підприємництво»   /  Л.Г.  Соляник;  М-во  освіти  і  науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2013. – 57 с.
 • Соляник  Л.Г.:  Економічний  аналіз.  Вихідні  дані  і  методичні  рекомендації  з виконання  індивідуальних  розрахункових  завдання  для  студентів  освітньо-професійної програми  підготовки  бакалаврів  галузі  знань  0305  «Економіка  і  підприємництво»  за всіма напрямами підготовки/  Л.Г. Соляник;  М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т.  – Д. : НГУ, 2013. – 25 с.
 • Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: Наказ Міністерства фінансів України, ФДМУ від 26.01.2001р. №49/121.
 • Про   затвердження   методики   аналізу   фінансово-господарської   діяльності підприємств державного сектору економіки: Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2006 р. №170.
 • Теорія економічного аналізу; Навчальний посібник / Т.М. Чебан, Т.А. Каяінська, І.О. Дмитрієнко: За ред. проф. В.Є. Трута. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 214 с..
 • Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій // Галицькі контракти. – 1997. - № 40.
 • Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анали за: Учебник – изд. 4-ое, М.: «Финансы и статистика»,1997 – 415 с.
 • Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 512 с.
 • Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / А.И.Алексеева, Ю.В.Васильев, А.В., Малеева, Л.И. Ушвицкий. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 672 с.
 • Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятий : учеб. пособие для вузов - М.: Академический Проект, 2002. - 572 с. (ел.ресурс).
 • Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 4-е изд., перераб. И доп. – Минск: Новое издание, 1999.- 688 с.
 • Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб. Пособие. - М.:ИНФРА-М, 2007. – 288 с. (ел. ресурс).
 • Соляник Л.Г. Економічний: аналіз. Навч. посібник – Дніпропетровськ:НГУ, Ін-тут економіки, 2007 / 199 с.
 • Соляник Л.Г.Оборотні засоби промислового підприємства: оптимізація управління: Монографія / за ред.. Галушко О.С. – Дніпропетровськ:НГУ, 2009 – 239 с.
 • Соляник Л.Г. Економічний аналіз. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит. - Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – 54 с.
 • Соляник Л.Г. Економічний аналіз. Вихідні данні та методичні рекомендації з виконання індивідуального розрахункового завдання «Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства» для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит. - Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – 32 с.
 • Економічний аналіз: Навч. посіб. / За ред. Чумаченко М.Г. – К.: КНЕУ, 2001.- 540с. (ел. ресурс).
 • Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 415 с.(ел. ресурс)

© 2006-2019 Інформація про сайт