Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

  • Економічний  аналіз:  Навч.  посібник  /  М.  А.  Болюх,  В.  З.  Бурчевський,  М.  І.  Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.
  • Соляник  Л.Г.  Економічний  аналіз:  Навч.  посібник.  /Л.Г.  Соляник;  М-во  освіти  і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2007. – 199 с.
  • Соляник  Л.Г.:  Економічний  аналіз.  Методичні  рекомендації  до  організації самостійної  роботи  студентів   заочної  форми  навчання  за  освітньо-професійною програмою  підготовки  бакалаврів  галузі  знань  0305  «Економіка  і  підприємництво»  за всіма  напрямами підготовки /  Л.Г. Соляник; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2013. – 32 с.
  • Соляник  Л.Г.:  Економічний  аналіз.  Методичні  рекомендації  до  практичних занять  студентів  відповідно  до    освітньо-професійної  програми  підготовки  бакалаврів галузі  знань  0305  «Економіка  і  підприємництво»   /  Л.Г.  Соляник;  М-во  освіти  і  науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2013. – 57 с.
  • Соляник  Л.Г.:  Економічний  аналіз.  Вихідні  дані  і  методичні  рекомендації  з виконання  індивідуальних  розрахункових  завдання  для  студентів  освітньо-професійної програми  підготовки  бакалаврів  галузі  знань  0305  «Економіка  і  підприємництво»  за всіма напрямами підготовки/  Л.Г. Соляник;  М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т.  – Д. : НГУ, 2013. – 25 с.
  • Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: Наказ Міністерства фінансів України, ФДМУ від 26.01.2001р. №49/121.
  • Про   затвердження   методики   аналізу   фінансово-господарської   діяльності підприємств державного сектору економіки: Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2006 р. №170.
  • Теорія економічного аналізу; Навчальний посібник / Т.М. Чебан, Т.А. Каяінська, І.О. Дмитрієнко: За ред. проф. В.Є. Трута. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 214 с..

© 2006-2019 Інформація про сайт