Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 • Вачевський М. В. Маркетингова культура у підприємництві: Навчальний посібник / Вачевський М. В. Примаченко Н. М., Баб’як М.М. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 128 с.
 • Корпоративная культура и управление изменениями/ Подред. Е. Харитоновой. — М.: Harvard Business Review, 2006. — 192 с.
 • Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. СМ. Ілляшенка. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. — 928 с.
 • Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За загальною редакцією д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. — 976 с.
 • Маркетинговий менеджмент: Підручник / Ф. Котлер, К. Л. Келлер, А. Ф. Павленко та ін.. — К.: Видавництво «Хімдежест», 2008. — 720 с.
 • Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Л. В. Балабанової. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2004. — 354 с.
 • Маркетинговий менеджмент: Курс лекцій / Укладач О. А. Біловодська. — Суми: Вид-во СумДУ, 2008. — 123 с.
 • Организационная культура. И. В. Грошев. / И. В. Грошев, П. В. Емельянов, В. М. Юрьев — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 288 с.
 • Соцілогія: Короткий енциклопедичний словник / Уклад. B. I. Волович, B. I. Тарасенко, М. В. Захарченко та ін.; / Під заг. ред. B. I. Воловича. — К.: Укр. центр духовн. культури, 1998. — 736 с.
 • Хаєт Г. Л. Корпоративна культура: Навчальний посібник. / Хаєт Г. Л., Л. Г. Хаєт, С. В. Ковалевський, О. А. Медведева, B. I. Кулшчук. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 403 с.
 • Шейн Э. Организационная культура и лідерство / Пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. — СПб: Питер, 2002.
 • Шершньова З. Е. Стратегічне управління. / Шершньова З. Е., Оборська С. В. — К.: КНЕУ, 1999. — 409 с.
 • Андронов В.В. Корпоративный менеджмент в современных экономических отношениях. Монография. / В.В. Андронов –М.: Экономика, 2004, –236с.
 • Армстронг М. Менеджмент: методы и приемы / М. Армстронг; [пер. с англ.]. – К.: Знання-Прес, 2006. – 876 с.
 • Буткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навч. посіб./ Т.В. Буткевич – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 456 с.
 • Василенко В.А. Менеджмент устойчивого развития предприятия: Монография/ В.А. Василенко -К.: Центр учеб лит., 2005. –648 с.
 • Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навчальний посібник / В.В. Вітлінський – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
 • Воронкова А.Е. Корпорації: управління та культура. Монографія. / Воронкова А.Е., Баб’як М.М., Коренєв Е.Н., Мажура І.В. //[За заг. ред. А.Е. Воронкової]. – Дрогобич: Вимір, 2006. –367 с.
 • Гавкалова Н.Л. Соціально-економічний механізм ефективності менеджменту персоналу: методологія та концепція формування Наукове видання. / Н.Л. Гавкалова – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 400 с.
 • Гавкалова Н.Л. Формування та використання інтелектуального капіталу. Наукове видання / Н.Л. Гавкалова, Н.С. Маркова Н.С. – Харків: Вид. ХНЕЦ, 2006. – 252 с.
 • Гриньова В.М., Попов О.Є. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні: монографія. / В.М. Гриньова, О.Є. Попов-Харків: вид-во ХДЕУ, 2003. –324 с.
 • Джеральд Гринберг. Организационное поведение: от теории к практике / Дж. Гринберг, Р. Бэйрон; [пер. с англ. О.В. Бредихина, В.Д. Соколова]. — М.: Вершина, 2004. — 912 с.
 • Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. / П. Друкер; пер. с англ. М. Котельниковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 288 с.
 • Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента / П.Ф. Друкер; пер. с англ. О. Пелянского. – М.: СПб, 2006. – 422 с.
 • Євтушевський В.А. Стратегія корпоративного управління. Монографія / В.А. Євтушевський, К.В. Ковальська, Н.В. Бутенко; – К.: Знання, 2007. – 287 с.
 • Задихайло Д.В. Корпоративне управління. Навч. посібник / Д. В. Задихайло, О. Р. Кібенко, Г.В. Назарова. — Харків: Еспада, 2003. — 687 с.
 • Захарченко В.И., Меркулов Н.Н. Корпоративная культура и высокотехнологическое производство / В. И. Захарченко, Н.Н. Меркулов. – Одесса. ОЮИ ХНуВД. –2008 г. – 83 с.
 • Захарчин Г.М., Теребух А.А., Лісовська Л.С. Забезпечення конкурентоспроможності та розвиток організаційної культури підприємства: сучасна парадигма і прикладний аспект. Монографія./ Г.М. Захарчин, А.А. Теребух,  Л.С.  Лісовська    Львів.  Видавництво  Національного університету«Львівська політехніка», 2009. –437 с.
 • Іванюта С.М., Іванюта В.Ф. Підприємництво та бізнес-культура. Навчальний посібник /С.М. Іванюта, В.Ф. Іванюта. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.
 • Капитонов Э. А. Корпоративная культура: теория и практика / Э.А. Капитонов, Г.П. Зинченко, А.Э. Капитонов М.: Из – во “Альфа – Пресс”, 2005. – 352 с.
 • Козаченко А.В., Ляшенко А.Н., Ладыко И.Ю. и др. Управление крупным предприятием: Монография./ Козаченко А.В., Ляшенко А.Н., Ладыко И.Ю. и др. – К.: Либра, 2006. – 384 с.
 • Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ ст.); Навчальний посібник / Л.І. Кормич,  В.В.Багацький.  Харків,  “Одісей”, 2004. –304 с.
 • Корпоративна культура: Навч. посібник / [під заг. ред. Г.Л. Хаєта]. –Київ: Центр навч. літератури, 2003. –403  с.
 • Котлер Філіп, Лі. Ненсі. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Філіп Котлер, Лі. Ненсі; [пер. з англ.. С. Яринич]. –К.: Стандарт, 2005. –302 с.
 • Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. –2-ге вид. вип.. і доп. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: "Академвидав", 2007. – 464 с. (Серія Альма-матер).
 • Кулініч І.О. Психологія управління: Навч. посіб. /І.О. Кулініч. – К.: Знання, 2008.– 292 с.
 • Культурологія. Навчальний посібник. / [за ред. Грищенко Т.Б.]. К.: Центр навчальної літератури.   2007.   392 с.
 • Ладанюк А.П. Основи системного аналізу: Навчальний посібник. / А.П. Ладанов -Вінниця: „Нова книга”, 2004. –176 с.
 • Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навчальний посібник / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов якель. –К.: ВД “Професіонал”. 2006. –416 с.
 • Матковський С.О. Статистика підприємств: навчальний посібник /За ред. С.О. Матковського / С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак, Л.І. Крамченко, І.В. Прокопович-Павлюк. –Львів: Світ, 2007. –440 с.
 • Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури Ф; [пер. с англ.]. – М.: "Дело", 1992. – 702 с.
 • Мних О.Б. Маркетинг у формуванні ринкової вартості машинобудівного підприємства: теорія і практика: Монографія / О.Б. Мних. – Львів Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – 428 с.
 • Нагаєв В.М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант): Навчальний посібник / М.В. Нагаєв. –К.: Центр навчальної літератури, 2004. –198 с.
 • Орбан-Лембрик Л.Є. Основи психології управління: Монографія. / Орбан-Лембрик Л.Є. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 426 с.
 • Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культури: навч. посібник/ Ю.І. Палеха. — К.: Вид. Європейського університету. 2002 — 337 с
 • Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва. / Ю.Ф. Пачковський – К.: Каравела, 2006. – 408 с.
 • Петрович Й.М. Організація виробництва: підручник. / Й.М. Петрович Й.М., Г.М.Захарчин. – Львів: "Магнолія плюс", 2004. – 400 с.
 • Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія: навчальний посібник / Є.А. Подольська, В.Д. Лихвар, К.А. Іванова. [вид. 2-ге, перероб. та доп.]. –Київ: Центр навчальної літератури. 2005. – 392 с.
 • Рудінська О.В. Менеджмент / О.В. Рудінська, С.А. Яроміч, І.О. Молотова. –  К.: Ельга "Ніка-Центр", 2002. – 335 с.
 • Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: навч. посібник / В.С. Савельєва, О.Л. Єськов. Краматорськ, ДДМА. 2004 –384 с.
 • Савицька Г.В Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посібник. 2- ге вид., випр. і доп. / Г.В. Савицька. –К. Знання,2005. –662 с. (Вища освіта ХХІ століття).
 • Ситник Й.С. Менеджмент організацій. Навчальний посібник / Й.С. Ситник. – Львів: "Тріада плюс". 2008. – 456 с.
 • Соловйова Р.П. "Корпоративна культура" / Корпоративна культура XXI століття: [36 наукових праць] / Р.П. Соловйова, Є.Ю. Бєляєв. [під заг. ред. Г.Л. Хаєта]. Краматорськ. ДДМА, 2005. –100 с.
 • Соломанидина Т.О. Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и схемах: учебно–методические материалы / Т.О. Соломанидина. – М.: ИНФРА. 2007. – 395 с.
 • Соціологія культури: навч. посіб. / О.М. Семашко, В.М. Пічі, О.І. Погорілий [та ін.]. –К.: Л. 2002.
 • Спивак В.А. Корпоративная культура / В.А. Спивак. – СПб.: Питер. 2001. – 352 с.
 • Старовойт І.С. Збіг і своєрідність західноєвропейської та української ментальностей: філософсько-історичний аналіз / І.С. Старовойт. Тернопіль. Астон. 1997. 205 с.
 • Сурмин Ю. П., Туленков Н. В. Теория социальных технологий: учеб. пособие / Ю.П. Сурмин, Н.В. Туленков. – К.: МАУП. 2004. – 608 с.
 • Теоретичні та прикладні засади менеджменту: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник]. / Нац. ун-т „Львівська політехніка”.–3-е вид. доповн. і перероб. –Л.: 2007. –384 с.
 • Ткач Т.В.Освітній менеджмент: соціально-психологічні фактори //Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –2003. –№1. С. 335-338.
 • Управління людськими ресурсами: філософські засади / [Навч. посібник під ред. д.ф.н.. проф. В.Г. Воронкової]. –К.: ВД “Професіонал”, 2006. –576 с.
 • Фещур Р.В. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник / Р.В. Фещур, А.Ф Барвінський [за наук. ред. Р.В. Фещура. – 2-ге видання оновлене і доповнене]. Львів: "Інтелект-Захід", 2003. – 576 с.
 • Хміль Ф.І. Основи менеджменту. Підручник / Ф.І. Хміль. – Київ: "Академвидав", 2003. – 608 с. (Альма-матер).
 • Ходаківський Є.І. Авторитаризм, синергетика руйнувань і позитивних змін / Є.І. Ходаківський, І.Г. Грабар, Ю.С. Цал-Цалко. – Житомир, 2007. – 206 с.
 • Хоронжий А.Г. Основи соціального управління: Навч. посіб. / А.Г. Хоронжий– Л.: Магнолія Плюс. – 2006. – 220 с.
 • Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. Построение, эволюция, совершенствование / Э.Х. Шейн. [пер. с англ. под ред. В.А. Спивака]. –СПб : Питер, 2002. –336 с. Ил. –(Серия “Теория и практика менеджмента”).
 • Щекин Г. В. Социальная теория и кадровая политика: Монография / Г.В. Щекин. — К.: МАУП. 2000. —576 с.
 • Элвессон М. Организационная культура / М. Элвессон. – Харьков: Гомунитарный центр. 2005. – 458 с.
 • Энциклопедический словарь по культурологии / [под общ. ред. А.А.  Радугина]. –М.: Центр. 1997. –477 с.
 • Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д.  Олесневич. – Л.: БК, 2001. – 624 с.

© 2006-2019 Інформація про сайт