Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 • Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 • Закон України "Про національну депозитарну систему та особливості елек-тронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 р. №710/97-ВР. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
 • Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок". Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
 • Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. №448/96-ВР – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 • Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 р. №723/97-ВР – Режим до-ступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
 • Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 20 березня 1991 р. М872-ХП – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
 • Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. №448/96-ВР – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.. 
 • Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 р. №15-93 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
 • Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних па-перів. Затверджено наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 квітня 1996 р. №58 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
 • Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності. Затверджено наказом ДКЦПФР від 22 січня 1998 р. №19 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
 • Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформація про їх емісію. Затверджена рішенням ДКЦПФР від 12.02.98 р. № 36 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
 • Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 6 травня 1998 р. №181 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
 • Положення Національного банку України "Про кредитування" від 28 ве-ресня 1995 р. №246 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
 • Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії. Затверджено Указом Президента України від 19 лютого 1994 р. №55/94. (Зі змінами від 28 березня 1995 р. №265/95; 18 листопада 1995 р. №1080.) – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
 • Правила випуску та обігу фондових деривативів. Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 червня 1997 р. №13 – Ре-жим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
 • Правила Української фондової біржі. Затверджені рішенням Біржової Ра-ди АТ “Українська фондова біржа” від 22.04.94 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.. 
 • Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К.: ИТЕМ, -1995.-С. 67. 
 • Оскольський В.В. Ринок цінних паперів України; проблеми функціонування і розвитку. - К., 1996. 
 • Суторміна В. М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1993. 
 • Фондовий ринок України: Навч. посібник / Керівник авт. кол. В. В. Ос-кольський. - К.: УФБ - «Скарбниця», 1994. 
 • Ходаківська В.П. Територіальна організація фінансового ринку в Україні. - К.: Нац. У-т ім. Т.Г. Шевченка. -1999. 
 • Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг: Навч.посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501с.
© 2006-2019 Інформація про сайт