Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Актуарні розрахунки

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 3,5 кредитів

Форма підсумкового контролю: диференційований залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій пов’язаних зі актуарними розрахунками в страхуванні, методів оцінки страхових та пенсійних ризиків, розробки математичних моделей та схем, що забезпечують прийняття ефективних рішень у пенсійній та страховій справі.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання у сфері страхової математики, страхової термінології, що визначає порядок розрахунку страхових премій і тарифної ставки.
  • Аналізувати і оцінювати на основі даних страхової статистики показники, які характеризують рівень ризику.
  • Розраховувати страхові тарифи для кожного різновиду страхових продуктів.
  • Обґрунтовувати фінансові рішення при діагностиці ризиків страхової діяльності на основі використання необхідних інструментальних засобів.

 

© 2006-2022 Інформація про сайт