Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Банківські операції

 Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 5 кредитів

Форма підсумкового контролю: іспит, курсова робота.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо організації, механізмів та технології здійснення комерційними банками банківських операцій, пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням у національній й іноземній валютах, кредитуванням, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших традиційних та інноваційних послуг.

 Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері банківської справи, розуміння принципів й особливостей побудови економічних відносин між комерційними банками та клієнтами.
  • Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію щодо здійснення банківських операцій, надання банківських послуг та продажу банківських продуктів.
  • Розраховувати економічні та фінансові параметри банківських операцій.
  • Обґрунтовувати фінансові рішення щодо параметрів банківських операцій на основі використання необхідних інструментальних засобів

© 2006-2022 Інформація про сайт