Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА


Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 5 кредитів

Форма підсумкового контролю: іспит.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо сутності, змісту, функцій та особливостей функціонування банківської системи країни в сучасних умовах основних принципів здійснення банківських операцій, формування ресурсів банку і їх класифікації, структури і функцій банківського капіталу, характеристики фондів банку, ліквідності банківських установ.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх використання у сфері функціонування банківської системи , регулювання діяльності суб`єктів банківської системи.
  • Показати належний рівень знань у сфері банківської справи , розуміння принципів і особливостей функціонування банківської системи і побудови економічних відносин між суб’єктами банківської системи.

 

© 2006-2022 Інформація про сайт