Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредитів

Форма підсумкового контролю: іспит.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо організації і функціонування бюджетної системи і проведення бюджетної політики , призначення і ролі бюджету держави, побудови бюджетної системи, формування міжбюджетних відносин, формування доходів і видатків бюджету.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері функцїонування бюджетної системи,розуміння принципів  й особливостей побудови економїчних вїдносин мїж суб’єктами бюджетної системи.
  • Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх використання у сфері функціонування бюджетної системи і проведення валютної політики та її регулювання.

 

© 2006-2022 Інформація про сайт