Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити.

Форма підсумкового контролю: залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо організації, механізмів та технології у сфері фінансових відносин, пов’язаних з впровадженням бюджетних систем, що дозволить удосконалити управління грошовими потоками суб’єктів господарювання, активами та пасивами з метою пошуку найоптимальнішого варіанту діяльності підприємства чи його окремих структурних підрозділів.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері бюджетування діяльності підприємства.
  • Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію щодо проведення процесу бюджетування підприємства.
  • Здатність виконувати контрольні функції при аналізі та обґрунтовуванні фінансових рішень щодо параметрів функціонування підприємства на основі використання необхідних інструментальних засобів в процесі бюджетування діяльності.
  • Здатність демонструвати навички складання фінансової звітності як результату процесу бюджетування.
  • Розраховувати економічні та фінансові результати діяльності підприємства.

© 2006-2022 Інформація про сайт