Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 5 кредитів

Форма підсумкового контролю: іспит.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо організації, механізмів та технології системного оцінювання діяльності суб’єктів господарювання, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування економічної і фінансової термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері економічного аналізу, розуміння принципів його проведення, особливостей функціонування економічної системи та економічної діяльності підприємств.
  • Складати фінансову звітність, аналізувати та здійснювати інтерпретацію фінансової, статистичної та пов’язаної інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання
  • Розраховувати економічні та фінансові показники діяльності підприємств.
  • Виявляти, аналізувати та оцінювати ключові параметри фінансово-господарської діяльності підприємств: виробництва продукції, робіт і послуг; попиту, стану ринку і обсягу реалізації продукції (послуг); використання трудових ресурсів; довгострокових активів підприємства; матеріальних ресурсів та ефективності їх використання
  • Обґрунтовувати управлінські і фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів
  • Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері економічного аналізу діяльності  підприємств.

 

© 2006-2022 Інформація про сайт