Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредитів

Форма підсумкового контролю: диференційований залік

Мова викладання: українська/ російська

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо захисту фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання від замахів, небезпек і загроз, що надасть можливість сформувати уявлення про законні заходи захисту інтересів підприємства, його майна, а також особистого майна співробітників, їхнього життя і здоров'я від злочинних замахів, промислового шпіонажу, недобросовісної конкуренції та шахрайства.

 

Компетенції, які формуються:

  • Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової термінології.
  • Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, розраховувати економічні та фінансові показники, обґрунтовувати фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів.
  • Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

© 2006-2022 Інформація про сайт