Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЕТИКА ФІНАНСІВ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 4 кредити

Форма підсумкового контролю: диф. залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо вивчення, опанування та застосування морально-етичних норм, які регулюють взаємовідносини суб’єктів у процесі фінансової діяльності, формування свідомого ставлення суб’єкту до фінансових прав та зобов’язань, соціальна відповідальність професіоналів у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Діяти  соціально-відповідально  та  громадянсько-свідомо  на  основі  етичних  міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та між культурності.
  • Дотримуватися професійних етичних стандартів.
  • Нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

© 2006-2022 Інформація про сайт