Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 5 кредитів

Форма підсумкового контролю: іспит, курсова робота.

Мова викладання: українська.

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо організації, механізмів та технології системного оцінювання фінансової діяльності та фінансового стану суб’єктів господарювання: майна та оборотних активів, формування й використання капіталу, ліквідності і платоспроможності, фінансової стійкості, інвестиційної активності та ефективності діяльності; виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та поліпшення фінансового стану підприємств.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері фінансів підприємств і фінансового аналізу, розуміння принципів проведення фінансового аналізу, особливостей функціонування фінансової системи та фінансової діяльності підприємств.
  • Складати фінансову звітність, аналізувати та здійснювати інтерпретацію фінансової, статистичної та пов’язаної інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання
  • Розраховувати економічні та фінансові показники діяльності підприємств.
  • Виявляти, аналізувати та оцінювати ключові параметри фінансової діяльності й фінансового стану підприємств в межах національної і світової економіки
  • Обґрунтовувати фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів
  • Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансового аналізу діяльності  підприємств.

© 2006-2022 Інформація про сайт