Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

фінансова корпоративна культура

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS:3 кредити

Форма підсумкового контролю: диференційований залік, реферат.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: на прикладах вітчизняного та зарубіжного досвіду показати роль корпоративної культури в гармонійному розвитку та ефективності підприємства; розкрити зміст соціально-психологічних чинників формування та розвитку корпоративної культури; засвоїти правила етики ділових стосунків, практичні методики та інструменти, що дозволять сформувати унікальний корпоративний простір організації

 

Компетенції, які формуються:

 

  • Діяти соціально-відповідально та громадянсько-свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурності.
  • Показати належний рівень знань у сфері етики діяльності організації, освоїти техніку управління етичними нормами міжособових стосунків у колективі;
  • Вміти вибудувати ефективну систему корпоративної комунікації, розробити корпоративний кодекс компанії;– моделювати корпоративну культуру організації та її розвиток;
  • Обґрунтовувати застосування норми ділового протоколу під час ведення професійних переговорів і оформлення контрактів, підтримувати репутацію та імідж компанії;
  • Виховувати в собі особистість, спираючись на принципи відповідальності, чесності, професіоналізму, поваги до інших.

 

 

© 2006-2022 Інформація про сайт