Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 3.5 кредитів

Форма підсумкового контролю: диф.залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо організації, механізмів та технології здійснення фінансової діяльності суб'єктів підприємництва.

 

Компетенції, які формуються:

 

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію щодо формування власного капіталу підприємства, його дивідендної політики, визначення джерел фінансування діяльності підприємства.
  • Розраховувати економічні і фінансові показники діяльності підприємств.
  • Обґрунтовувати фінансові рішення щодо вибору дивідендної політики підприємства, раціональних джерел фінансування ефективного варіанту інвестиційного розвитку підприємства на основі використання необхідних інструментальних засобів.

© 2006-2022 Інформація про сайт