Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 5 кредитів

Форма підсумкового контролю: іспит.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: вивчення та опанування студентами основних понять, методів, інструментів та математичного апарату для здійснення фінансових розрахунків, що є основою кількісного аналізу ефективності фінансових операцій.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Обирати та застосовувати економіко-математичні методи для аналізу явищ і процесів у фінансових системах.
  • Розраховувати економічні та фінансові параметри фінансових операцій.
  • Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
  • Обґрунтовувати фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів.

© 2006-2022 Інформація про сайт