Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 3.5 кредити

Форма підсумкового контролю: залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо спеціалізованих завдань і прикладних проблем у галузі фінансового планування з визначення і розробки стратегії розвитку підприємства з деталізацією в конкретних поточних планах.

 

Компетенції, які формуються: 

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Здатність опановувати, усвідомлювати та аналізувати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансового планування на підприємстві.
  • Здатність складати та аналізувати фінансову й статистичну звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію.
  • Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері  фінансового планування.

© 2006-2022 Інформація про сайт