Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 4 кредити

Форма підсумкового контролю: іспит, контрольна робота.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо суті та значення фінансового ринку у сфері економічних відносин; взаємозв'язків між джерелами формування фінансових ресурсів та їх використанням; функціонуванням фінансових інструментів, суті фінансового посередництва, особливостей обігу різних видів фінансових інструментів, а також видів, форм і методів регулювання фінансового ринку.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології;
  • Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх використання у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
  • Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової термінології;
  • Визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем

 

© 2006-2022 Інформація про сайт