Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Фінансова статитика

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: іспит.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо теоретичних знань та практичних навичок кількісної оцінки економічних процесів у сфері фінансів, використання цих знань в практичних дослідженнях.

 

Компетенції, які формуються: застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

 

© 2006-2022 Інформація про сайт