Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ФІНАНСИ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 9,5 кредитів + 0,5 кредитів КР

Форма підсумкового контролю: іспит, курсова робота

Мова викладання: українська/ російська

 

Мета викладання дисципліни: надання знань і умінь, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з теорією фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на мікро- і макрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

 

Компетенції, які формуються:

  • Вміти критично осмислювати концептуальні основи економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
  • Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової термінології.
  • Виявляти та аналізувати ключові характеристики фінансових систем, оцінювати їх взаємозв’язки з національною та світовою економіками.

 

Компетенції, які формуються при виконанні курсової роботи:

  • Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової термінології.
  • Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
  • Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.
  • Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера.
  • Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

© 2006-2022 Інформація про сайт