Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Фондовий ринок

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS:3 кредити

Форма підсумкового контролю: диференційований залік, контрольна робота.

Мова викладання: українська.

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо операційної діяльності депозитарних установ при здійсненні нею послуг по зберіганню сертифікатів цінних паперів, обліку прав власності на цінні папери, розрахунків по угодам з цінними паперами та виплаті дивідендів; набуття вмінь аналізу діяльності центрального депозитарію на фондовому ринку країни.

 

Компетенції, які формуються:

  • Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової термінології;
  • Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх використання у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
  • Обґрунтовувати фінансові рішення щодо параметрів фондових операцій на основі використання необхідних інструментальних засобів;
  • Розраховувати економічні та фінансові параметри операцій на фондовому ринку.

 

© 2006-2022 Інформація про сайт