Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Гроші та кредит

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 10 кредитів

Форма підсумкового контролю: іспит

Мова викладання: українська.

  

Мета: формування у студентів компетенцій щодо теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей, кредиту і банків, закономірностей функціонування валютного ринку і валютної системи, грошового ринку; засвоєння ролі, специфіки та практики використання грошово-кредитної політики центрального банку, напрямів діяльності банків та небанківських фінансових інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб'єктів господарювання та населення в Україні.

 

 Компетенції, які формуються:

 

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері фінансів, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової термінології.
  • Критично осмислювати концептуальні основи економічної теорії, які стосуються фінансів й узагальнювати засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
  • Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх використання у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.

© 2006-2022 Інформація про сайт