Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМАЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 5 кредитів

Форма підсумкового контролю: залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо організації грошових та кредитних систем зарубіжних країн в умовах існування розвинутих фінансових ринків та розгалуженої системи кредитно-фінансових інститутів, основних етапів еволюції грошових і кредитних систем країн з розвинутою економіки,закономірності становлення й розвитку грошових і кредитних систем країн, що розвиваються, еволюції валютних систем.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Вміти критично осмислювати концептуальні основи економічної теорії, які стосуються банківської справи узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку грошово-кредитних систем зарубіжних країн.
  • Показати належний рівень знань у сфері банківської справи, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування грошово-кредитних систем зарубіжних країн, фінансової термінології.
  • Виявляти та аналізувати ключові характеристики суб`єктів грошово-кредитних систем зарубіжних країн систем, оцінювати їх взаємозв’язки з національною та світовою економіками.

© 2006-2022 Інформація про сайт