Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ І ФОНДИ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS:3 кредити

Форма підсумкового контролю: диференційований залік, реферат.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо з’ясування функцій та ролі небанківських фінансових інститутів на ринку фінансових послуг; специфіки та практики роботи страхових компаній та ощадно-кредитних асоціацій; видів, форм і методів управління фінансовими активами компаніями по управлінню активами та недержавними пенсійними фондами.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології;
  • Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової термінології;
  • Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх використання у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
  • Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним;
  • Визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем

 

© 2006-2022 Інформація про сайт